ครม.เห็นชอบกำหนดโทษอาญาให้สอดคล้องม.77ในรธน.ปัดเอื้อคนรวย


Publisher : 13 February 2018
ครม.เห็นชอบกำหนดโทษอาญาให้สอดคล้องม.77ในรธน.ปัดเอื้อคนรวย

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (13 ก.พ. 61) เห็นชอบในหลักการเรื่องการกำหนดโทษอาญาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่จะตรากฎหมาย ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และรัฐควรจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น ยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือเป็นอุปสรรค เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
"เนื่องจากมีกฎหมายหลายเรื่องที่ไม่ได้มีความรุนแรง แต่ยังมีโทษอาญาอยู่ทำให้เป็นคดีความรกศาล จึงเห็นควรให้ปรับโทษอาญาให้เป็นโทษอย่างอื่น"

เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงกำหนดให้เรื่องที่ต้องมีโทษอาญา จะต้องกระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชนอย่างร้ายแรง มีผลกระทบต่อส่วนรวม หรือเป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นที่เพียงพอที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ แต่ถ้ามีเพียงโทษปรับ หรือโทษจำคุกที่เปรียบเทียบเป็นค่าปรับได้ ให้ถือว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรง 

ที่ประชุมครม. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาออกกฎหมายกลาง จะได้ไม่ไปแก้กฎหมายที่มีอยู่มากมายหลายฉบับ ซึ่งจะกำหนดโทษปรับทางปกครอง ไม่ใช่โทษปรับทางอาญาที่มีการบันทึกประวัติเอาไว้ด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตุว่าอาจถูกมองว่า เอื้อประโยชน์ต่อคนมีฐานะ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะคดีดังที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ได้มีโทษร้ายแรง

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังให้พิจารณาทบทวนกฎหมายกรณีการกระทำความผิดที่มีโทษคล้ายกันแต่ร้ายแรงต่างกัน เช่น กรณีลักทรัพย์กับฉ้อโกง ตลอดจนการแยกโทษของนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป เว้นแต่มีหลักฐานชี้ว่ากรรมการผู้มีอำนาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว
HASTAG   ครม.    รัฐธรรมนูญ    คณะกรรมการกฤษฎีกา    โทษอาญา   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij