ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมบริบาลและบริการผู้ป่วยทุกระดับด้วยความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต


Publisher : 5 April 2018
“ผมรู้สึกภูมิใจที่ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานบริการทางการแพทย์เช่นเดียวกับโรงพยาบาล
ทั่วไป ประกอบด้วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด 
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์รังสีวินิจฉัย คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คลินิกจักษุ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกทันตกรรม และแผนกห้องผ่าตัด 
รวมถึงแผนกฉุกเฉิน โดยเปิดรับผู้ป่วยนอกเพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์” ศ.น.พ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างสุขใจ พร้อมกับเปิดเผยต่อว่า

ศ.น.พ.นิธิ มหานนท์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” จึงจัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึก
ในพระกรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา รวมถึงเป็นการสนับสนุนอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมบนหลักความเสมอภาค
ไม่เหลื่อมลํ้าโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และ
ด้อยโอกาส ด้วยมาตรฐานสากล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ยังส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 
(Sonographer School) แห่งแรกในประเทศไทย ภายในศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อมุ่งผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสิทธิภาพให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ ช่วยสนับสนุน
การบริการทางการแพทย์ และยกระดับมาตรฐานการบริการและวิชาการ

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิม 
พระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์และ พยาบาลที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล ตั้งแต่วันนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2576-6000 หรือแผนกฉุกเฉิน โทร. 06-4585-5191 และเข้าชมเว็บไซต์ที่ www.cra.ac.th

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,353 วันที่ 1 - 4 เมษายน พ.ศ. 2561HASTAG   ผู้ป่วยยากไร้    ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด    ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์    โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij