เลือกคนดีทันโลก 2 เสาหลักเศรษฐกิจ


Publisher : 14 April 2018

เก้าอี้หัวหน้าส่วนราชการ 2 เสาหลักด้าน เศรษฐกิจ คือ ตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง และ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่างลง หลังที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีมีมติให้รับโอนนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัด กระทรวงการคลัง ไปเป็นเลขาธิการสศช. และให้ย้าย นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาฯสศช. ไปเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แทน นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวง พม. ที่ถูก นําไปสู่การถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเกี่ยวกับการ ทุจริตงบประมาณอุดหนุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและผู้ ป่วยโรคเอดส์

แต่ไม่ทันข้ามคืนนายสมชัยได้ประกาศลาออก จากราชการท่ามกลางกระแสข่าวความไม่พอใจที่ถูก โยกไปเป็นเลขาธิการสศช. ทําให้เก้าอี้ปลัดกระทรวง การคลังและเลขาธิการสศช.ว่างลงทันที ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะ ไม่ยับยั้งการลาออกของนายสมชัย รวมทั้งยังมั่นใจ ว่าการโยกย้ายครั้งนี้จะไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นและพูดใน ทํานองท้าทายว่า “ใครอยากออกออก มาอีก”
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปลัดกระทรวงการคลังเป็นตําแหน่ง สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล เพราะ กระทรวงการคลัง เป็นหนึ่งใน “เสาหลักทางการคลัง และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจ สําคัญ 4 ด้าน คือ 1. เสนอแนะนโยบายการคลังและ เศรษฐกิจ 2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 3. บริหาร การเงินแผ่นดิน 4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่สังคมจะตั้งคําถาม กับรัฐบาลกรณีนายสมชัย ลาออกจากตําแหน่งปลัด กระทรวงการคลัง ท่ามกลางกระแสข่าวความไม่พอใจ ในการแต่งตั้งโยกย้าย

แต่ต้องไม่ลืมว่า นอกจากกระทรวงการคลัง แล้ว สศช. ก็เป็นหนึ่งในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ ที่คอย ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อครม. พิจารณางบ ลงทุนประจําปีของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนความเหมาะ สมและความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนของหน่วย งานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งยังเป็นหน่วยงาน สําคัญที่ดูแลแผนปฏิรูปประเทศใน 11 ด้านของรัฐบาล

การที่เก้าอี้หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นเสาหลัก ด้านเศรษฐกิจว่างลงพร้อมกันทีเดียว 2 ตําแหน่ง ภารกิจ หนักจึงตกกับรัฐบาลทหาร จะต้องเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ ความท้าทายทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

.........................
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3356  ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย.2561HASTAG   Thansettakij   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij