มท.นำร่องระบบให้ต่างด้าวออกนอกพท.ควบคุม


Publisher : 16 May 2018
มหาดไทย 4.0 เตรียมนำร่องระบบการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย  ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 จุดทั่วประเทศวันที่ 16 พ.ค.61  - นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ   การอนุญาตให้คนต่างด้าวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการออกหนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม  และการรับรายงานตัวคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งจะเริ่มต้นนำร่องให้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) กรุงเทพมหานคร และที่ว่าการอำเภอ จำนวน 29 อำเภอ ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย

(1) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี   (2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สรวย   (3) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่ริม(4) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย   (5) จังหวัดตาก จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง   (6) จังหวัดตราด จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่
(7) จังหวัดราชบุรี ได้แก่ อำเภอสวนผึ้ง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการอนุญาตให้คนต่างด้าว  ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นหนึ่งในโครงการมหาดไทย 4.0 ที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการปฏิรูประบบราชการ ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อบริการประชาชน ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมการออกหนังสืออนุญาตให้คนต่างด้าวออกนอกเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นการป้องกันการทุจริต ทั้งยังสามารถตรวจสอบและประมวลข้อมูลเป็นเชิงสถิติเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคง และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คาดว่าระบบฯ ดังกล่าว จะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
HASTAG   คนต่างด้าว    นิสิต จันทร์สมวงศ์    มหาดไทย   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij