ฟื้นมนต์ขลัง ‘สภาพัฒน์’


Publisher : 30 September 2018

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “สภาพัฒน์” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 หรือเมื่อ 68 ปีที่แล้ว กำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ เพื่อให้ทันต่อความท้าทายจากบริบทรอบด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการทำงานของสศช.ในอนาคต ให้สามารถเป็นคลังสมอง หรือ Think Tank ของประเทศได้อย่างแท้จริง

บทบาทหลักของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาที่กำลังจะตั้งขึ้น จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานของสภาพัฒน์ ในด้านการศึกษาวิจัยเชิงลึกประเด็นการพัฒนาและนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้สศช.กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายหรือมาตรการสำหรับรองรับการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งศึกษาวิจัยข้อมูลยุทธศาสตร์ เพื่อติดตามและประเมินความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ตลอดจนการพัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม การเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

ตลอดระยะเวลา 68 ปีที่ผ่านมา สศช. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาแล้ว 2 ครั้ง โดยในปี 2502 ได้มีการปรับโครงสร้างการทำงานให้เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศกระทั่งในปี 2515 มีการนำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมเข้ามาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จึงไม่น่าแปลกใจที่การทำงานของสศช.ในช่วงหลัง ค่อนข้างโอนเอียงไปตามใบสั่งทางการเมืองในแต่ละยุค แต่ละสมัยทำให้ความขลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5ปีที่หน่วยงานต่างๆนำไปปฏิบัติลดลง

เราจึงหวังว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสภาพัฒน์ในครั้งนี้นอกจากการจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อเป็นคลังสมองของประเทศแล้ว ประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องคือการทบทวนระยะห่าง ระหว่างสภาพัฒน์กับการเมือง เพื่อให้สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่คอยชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ สามารถเสนอข้อเสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาลในภาพรวมอย่างรอบด้าน เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

| บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
| หน้า 6 ฉบับ 3405 ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-3 ต.ค.2561HASTAG   สภาพัฒน์    บทบรรณาธิการ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij