เวิลด์แบงก์ชี้ เศรษฐกิจโลกจะผันผวนมากขึ้น


Publisher : 9 October 2018

รายงานเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฉบับล่าสุดของธนาคารโลก (เผยแพร่จากกรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561) ชี้ว่า ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ยังคงเป็นบวก แม้ว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะไม่เอื้อต่อการเติบโตก็ตาม คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาจะเติบโต 6.3% ในปีพ.ศ. 2561 ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อปีพ.ศ. 2560 จากการที่เศรษฐกิจของจีนยังคงเติบโตในระดับปานกลางเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ

รายงาน East Asia and Pacific Economic Update ภายใต้ชื่อ Navigating Uncertainty ประจำเดือนตุลาคม 2561 เน้นว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่จะมีเสถียรภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยร่วมหลายประการ ได้แก่ ความตึงเครียดทางการค้า สหรัฐอเมริกาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาห์สหรัฐฯแข็งตัว และความผันผวนจากตลาดการเงิน  ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อในประเทศต่าง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

“เศรษฐกิจที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการลดความยากจนและความเปราะบางในภูมิภาค” นางวิคตอเรีย กวากวา รองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าว “นโยบายกีดกันและความผันผวนของตลาดเงินจะส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลาง อีกทั้งจะส่งผลลบต่อกลุ่มคนยากจนที่สุดและกลุ่มเปราะบาง ในช่วงเวลานี้ ผู้กำหนดนโยบายควรใช้ความระมัดระวัง เตรียมความพร้อม และสร้างความยืดหยุ่นไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ประเทศสามารถรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจได้”เศรษฐกิจของจีนคาดว่าจะเติบโตระดับปานกลางที่ 6.5% ในปีนี้ (2561) หลังจากเติบโตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อปี 2560  เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งไม่รวมประเทศจีน คาดว่าจะเติบโตคงที่ที่อัตรา 5.3% ในช่วงปีพ.ศ. 2561-2563 จากการบริโภคภายในประเทศ  เศรษฐกิจของประเทศไทยและเวียดนามคาดว่าจะเติบโตอย่างเข้มแข็งในปีพ.ศ. 2561 ก่อนจะชะลอตัวลงในปีพ.ศ. 2562-2563 เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศที่เข้มแข็งเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถชดเชยการชะลอตัวของการส่งออกสุทธิได้ เศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังเติบโตคงที่จากแนวโน้มการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะยังคงชะลอตัว แต่ทว่าการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะปานกลาง ส่วนเศรษฐกิจของมาเลเซียจะเติบโตลดลง อันเป็นผลมาจากการส่งออกที่ชะลอตัว การใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงหลังจากมีการยกเลิกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 2 โครงการการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา สปป.ลาว มองโกเลีย และเมียนมา ยังเข้มแข็งและเติบโตเฉลี่ยมากกว่า  6% ในช่วงปีพ.ศ. 2561-2563  เศรษฐกิจของประเทศติมอร์-เลสเตย์คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวหลังสถานการณณ์ทางการเมืองคลี่คลาย ส่วนปาปัวนิวกินีคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวในปีพ.ศ. 2562 หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ส่วนเศรษฐกิจของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกคาดว่าจะคงมีเสถียรภาพ แม้ว่าจะมีความเปราะบางต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติสูง

“ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในการรับมือกับปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงสำคัญที่จะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ได้แก่ การเพิ่มอัตราการกีดกันทางการค้า ความผันผวนของตลาดการเงินที่เพิ่มขึ้น และการตอบสนองต่อความเปราะบางเรื่องการเงินการคลังในประเทศ” นายชูเดียร์ แชตตี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ของธนาคารโลกกล่าว และว่า  “ในสภาวะการณ์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนี้ ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคจะต้องใช้นโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค ด้านการกำกับดูแล และด้านโครงสร้างอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถรับมือกับปัจจัยลบจากภายนอกได้อย่างราบรื่น และเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ”รายงานนี้ได้เสนอแนวทาง 4 ประการสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

ลดความเสี่ยงระยะสั้น และสร้างนโยบายที่จะลดผลกระทบ  การใช้นโยบายกำกับดูแลมหภาคสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของภาคการเงิน ลดความผันผวนจากตลาดทุน และจัดการกับความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน  อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจะสามารถช่วยประเทศต่างๆ ให้ซึมซับและปรับตัวรับปัจจัยภายนอกได้ นอกจากนี้ นโยบายการคลังที่เข้มงวดจะช่วยรักษาหรือสร้างกันชนเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจขาลงในอนาคตได้โดยไม่กระทบกับความยั่งยืนของหนี้สาธารณะ

การเพิ่มข้อตกลงเปิดระบบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศตามกฎเกณฑ์เป็นสองเท่า  รวมถึงการรวมตัวด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้มากกว่าเดิม เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคสามารถได้รับประโยชน์จากการเพิ่มความเข้มข้นของสิทธิพิเศษตามข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู่ และกำแพงภาษีต่ำ นอกจากนี้ ยังสามารถเลี่ยงความตึงเครียดทางการค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ด้วยการเจรจาการค้าแบบทวิภาคี หรือ เจรจาผ่านองค์การการค้าโลก (WTO)

การปฏิรูปโครงสร้างเชิงลึก รวมถึงการเปิดเสรีในภาคส่วนที่สำคัญ การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน และการกระตุ้นขีดความสามารถในการแข่งขัน  การช่วยให้ SMEs สามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงระหว่างบริษัทในประเทศกับบริษัทต่างชาติสามารถแข่งขันกันได้จะช่วยลดปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดพลาดและสร้างงานที่ดีได้การสร้างความเข้มแข็งให้กับความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขในกลุ่มเป้าหมาย ระบบการประกันสังคมที่มีความยั่งยืนทางการเงิน การพัฒนาการเข้าถึงบริการก่อนคลอดและการดูแลเด็กในวัยก่อนเรียนให้ดีขึ้น การให้ทรัพยากรแก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กันดาร รวมถึงการลดช่องว่างในการเข้าถึง และคุณภาพทางการศึกษา

สำหรับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกนั้น รายงานนี้ได้เน้นว่าต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความยั่งยืนด้านการคลังและหนี้สาธารณะ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  การปรับปรุงความยั่งยืนของหนี้สาธารณะนั้นจะต้องใช้ความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งด้านนโยบายและการจัดการหนี้สาธารณะ การปรับปรุงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐอย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้ การลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคตจะต้องสร้างกันชนด้านการคลัง การปรับปรุงการรับมือวิกฤติการณ์ การบริหารจัดการ การลดผลกระทบ และการขยายกลไกการคุ้มครองทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
HASTAG   ธนาคารโลก    รายงานแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก    ผลกระทบจากสงครามการค้า    ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij