รายได้เกษตรกรปี 2562 มาตรการของภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญ 


Publisher : 11 January 2019
ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของไทยในปี 2562 อาจจะยังคงถูกกดดันให้หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.2-0.6 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับสูง และแรงฉุดจากความต้องการของจีนที่ชะลอลง แต่จากบทบาทของภาครัฐในการดำเนินงานด้านนโยบายการเกษตรที่มีความต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีก่อนโดยเฉพาะมาตรการระยะสั้นที่ช่วยภาคเกษตรโดยตรง และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จะเป็นปัจจัยสำคัญในปี 2562 ที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อภาพรวมรายได้เกษตรกรในปี 2562 ให้หดตัวอยู่ที่เพียงร้อยละ 0.4-0.8 สำหรับนโยบายการเกษตรของภาครัฐในระยะยาว คงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภาคการเกษตร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการยกระดับภาคเกษตรไทย

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทยHASTAG   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย    ราคาสินค้าเกษตร    รายได้เกษตรกร   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij