NMG ตั้ง ฉาย บุนนาค นั่งประธานกรรมการบริหาร


Publisher : 11 January 2019


NMG เสริมแกร่ง ดัน“ฉาย บุนนาค” คุมทัพเนชั่นกรุ๊ป นั่งประธานกรรมการบริหาร มีผล 11 ม.ค.62 เป็นต้นไป


- 11 ม.ค. 2562- นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 มีมติ อนุมัติการแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ฉาย บุนนาคพร้อมกันนี้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

“นายมารุต อรรถไกวัลวที นายสมชาย มีเสน นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นายฉาย บุนนาค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

 

เพิ่มเพื่อน 


HASTAG   ฉาย บุนนาค    NMG    เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij