ประกาศแล้ว ระเบียบการหาเสียงสมัครส.ส.


Publisher : 11 January 2019
วันนี้(11ม.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562) ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 6 ก ประกอบด้วย 4 หมวด รวม 18 ข้อ

ประกาศนี้มีสาระสำคัญคือ ข้อ 6 กำหนดว่า นอกจากการหาเสียงด้วยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติให้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองหาเสียงได้ ดังนี้

(1) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเขตชุมชน สถานที่ต่าง ๆ หรืองานพิธีการต่าง ๆ โดยเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสามารถระบุชื่อ รูปถ่ายหมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าของเอกสารหรือวีดิทัศน์ด้วย

(2) ใช้พาหนะต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบภายใน 10 วันหลังจากปิดรับสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบ

(3) ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง

(4) ปิดประกาศการโฆษณาหรือติดแผ่นป้ายการโฆษณาที่ยานพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ซึ่งกรณีนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะเรื่องขนาด จำนวนสถานที่ และบุคคลที่ปรากฏในประกาศหรือแผ่นป้าย
ประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าของประกาศ การโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาด้วยการปิดประกาศการโฆษณาหรือติดแผ่นป้ายการโฆษณาที่ยานพาหนะที่ใช้ในการรับจ้างทั่วไปสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและนับรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย

(5) หาเสียงเลือกตั้งผ่านจดหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(6) หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด 2 การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

(7) จัดทำเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเอง เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเองได้ แต่การจัดทำเอกสารดังกล่าวต้องไม่มีขนาดลักษณะหรือสีที่คล้ายกับบัตรเลือกตั้ง

(8) จัดให้มีผู้ช่วยหาเสียง เพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามหมวด 3 ผู้ช่วยหาเสียง
ในกรณีการจัดทำเอกสาร วีดิทัศน์ ประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งตาม (1) หรือ

(4) นอกจากภาพของผู้สมัครแล้ว สามารถนำภาพของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองลงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้เท่านั้น

นอกจากนี้ในหมวด 2 ของระเบียบนี้ เป็นเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวิธีการไว้ว่า ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดแล้วแต่กรณี สามารถใช้วิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบ หรือจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ ด้วยวิธีการ (1)เว็บไซต์ (2) โซเซียลมีเดีย (3) ยูทูป (4) แอปพลิเคชัน (5) อีเมล์ (6) เอสเอ็มเอส (7) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท

โดยสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าด้วย
ถ้าผู้สมัครไม่ได้ทำเองหรือสมาชิกพรรคทำให้ ให้ผู้จัดทำต้องแสดงชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้ และสื่อที่ผลิตขึ้นนั้น ต้องระบุชื่อและชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทำ โดยรายจ่ายที่เกิดขึ้นรวมแล้วเกิน 10,000 บาท ให้แจ้งผู้สมัครเพื่อแจ้งสำนักงานกกต.จังหวัด หรือพรรคการเมืองแจ้งเลขาธิการฯ

ส่วนการใช้ผู้ช่วยหาเสียงนั้น ระเบียบฯกำหนดให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ต้องแจ้งรายละเอียดผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ ค่าตอบแทน และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบแนบท้ายระเบียบ โดยผู้สมัครและพรรคสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม สำหรับผู้หาเสียง และให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยหาเสียงในการหาเสียงได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน
HASTAG   อิเล็กทรอนิกส์    คณะกรรมการการเลือกตั้ง    ระเบียบการหาเสียง    ลักษณะต้องห้าม   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij