ดุสิตโพล | ปชช. ให้คะแนน "ดัชนีครูไทย" ปี 61 ต่ำสุดในรอบ 3 ปี


Publisher : 15 January 2019

"ครู" เป็นผู้ที่สังคมไทยยกย่องว่าเป็น "ปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคม" แต่บทบาทของ "ครู" ที่ต้องผจญกับภาวะสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ความเชื่อมั่น "ครูไทย" ในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงไปด้วย ... "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี "ความเชื่อมั่นครูไทย" ปี 2561 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,065 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2561 – 13 ม.ค. 2562 โดยเน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทย ทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชน และการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาประเทศในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้

ประชาชนให้คะแนน "ดัชนีครูไทย" ปี 2561 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 6.48 คะแนน (ต่ำสุดในรอบ 3 ปี)
2.ประชาชนให้คะแนน 30 ตัวชี้วัด "ดัชนีครูไทย" โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับได้ ดังนี้

อันดับ 1 การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ 6.71
อันดับ 2 การเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 6.70
อันดับ 3 ความรู้ความสามารถในการสอน 6.67
อันดับ 4 การศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 6.66
อันดับ 5 ความทันสมัย/ทันเหตุการณ์/รู้ข้อมูลข่าวสาร 6.64
อันดับ 6 การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือชุมชนและสังคม 6.62
อันดับ 6 มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ 6.62
อันดับ 8 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ และบุคคลรอบข้าง 6.61
อันดับ 9 ความน่าเชื่อถือ ในการปฏิบัติตนต่อสังคม 6.59
อันดับ 10 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ 6.58
อันดับ 11 ความรับผิดชอบต่อเยาวชน และ สังคม 6.57
อันดับ 12 การรู้จักให้อภัย 6.53
อันดับ 12 บุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ 6.53
อันดับ 14 มีความเป็นผู้นำ 6.51
อันดับ 15 การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 6.50

อันดับ 16 การใช้วาจา คำพูดกับนักเรียน 6.50
อันดับ 17 การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ 6.49
อันดับ 17 ความขยันขันแข็ง อดทน 6.49
อันดับ 19 มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี 6.47
อันดับ 20 ความเสียสละต่อบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน 6.46
อันดับ 21 ความประพฤติดี ประพฤติชอบ อยู่ในศีลธรรม 6.43
อันดับ 22 การไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 6.39
อันดับ 22 มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน เข้าใจนักเรียน 6.39
อันดับ 22 การเอาใจใส่ดูแล ให้ความรักต่อนักเรียน 6.39
อันดับ 25 การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ 6.35
อันดับ 26 ความซื่อสัตย์ สุจริต 6.33
อันดับ 27 ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่ในชั่วโมงเรียน 6.30
อันดับ 27 อุดมการณ์  จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครู 6.30
อันดับ 29 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู 6.18
อันดับ 30 การไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.04

➣ สรุปภาพรวมดัชนีค่าความเชื่อมั่นครูไทย 6.48


3."จุดเด่น" ของ "ครูไทย" ในปี 2561

อันดับ 1 ความทันสมัย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 27.64%

อันดับ 2 การดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ 21.98%
อันดับ 3 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ 20.42%
อันดับ 4 ขยัน อดทน เสียสละ 18.41%
อันดับ 5 บุคลิกภาพ การวางตัว 11.55%


4."จุดด้อย" ของ "ครูไทย" ในปี 2561

อันดับ 1 มีข่าวในด้านลบ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และวิชาชีพ 25.39%

อันดับ 2 ภาระงานมาก ไม่มีเวลา 23.72%
อันดับ 3 ความรัก ความผูกพันน้อยลง 19.98%
อันดับ 4 ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายมาก 17.10%
อันดับ 5 มุมมอง ความคิดเห็นของครูรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ที่แตกต่างกัน 13.81%


➣ ข้อสังเกตจากการสำรวจครั้งนี้

ประเด็นที่มีค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย มากที่สุด 3 ประเด็น

อันดับ 1 การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ 6.71
อันดับ 2 การเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 6.70
อันดับ 3 ความรู้ความสามารถในการสอน 6.67

ประเด็นที่มีค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย น้อยที่สุด 3 ประเด็น

อันดับ 1 การไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.04
อันดับ 2 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู 6.18
อันดับ 3 อุดมการณ์  จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครู 6.30

 

เพิ่มเพื่อน
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    ดุสิตโพล    ครู    หนังสือ    ครูไทย    Thansettakij    ดัชนีครูไทย   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij