'ฟูจิตสึ' เพิ่มมูลค่า "ทรัพยากรมนุษย์"


Publisher : 10 February 2019

"พนักงาน คือ สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเรา"

นั่นคือ หนึ่งในค่านิยมองค์กรของ บริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย จำกัด ที่ยึดเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาบุคลากรจากการผสมผสานพรสวรรค์ที่หลากหลายของพนักงานแต่ละคน ทั้งคุณภาพและวิธีคิด ด้วยการเคารพในความหลากหลายของพนักงาน และสนับสนุนพนักงานให้เติบโตในหน้าที่และสายงาน โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความสามารถและพัฒนาทักษะ โดยดำเนินการผ่านแกนหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของพนักงาน 2.ประเมินผลและให้รางวัลแก่พนักงานอย่างยุติธรรม 3.มอบโอกาสในการพัฒนาทักษะและสนับสนุนในความพยายาม และ 4.สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

"แอลฟี ลี มุนชุง" ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจบริการและโซลูชั่น ฟูจิตสึ ประเทศไทย กล่าวก่อนหน้านี้ว่า วิสัยทัศน์ของฟูจิตสึ คือ Human Centric Intelligent Society ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และในขณะที่ เทคโนโลยี คือ หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของฟูจิตสึ การประสานงานร่วมกันระหว่างคนและ AI จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาการทำงาน เพื่อให้สอดรับกับโลกยุดใหม่ของ IoT, AI และ Blockchain ฟูจิตสึเชื่อว่า องค์กร Learning Enterprise จะเกิดขึ้น โดยบุคลากรจะประสานงานร่วมกับ AI เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

จากวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ฟูจิตสึ ประเทศไทย ยังขยายผลสู่การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการจาก บริษัท ฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ทุนการศึกษาที่มอบให้นี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge ที่เปิดสอนโดย Fujits u-JAIMS Foundation ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ภายในวันที่ 8 มี.ค. 2562 และหลักสูตรที่เข้าเรียนจะเริ่มต้นในวันที่ 23 ส.ค. 2562

หลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง โดยหลักสูตรนี้อ้างอิงทฤษฎีการสร้างความรู้ (Knowledge - Creation Theory) ของ ดร.อิคูจิโร โนนากะ นักวิชาการด้านการบริหารของญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้บริหาร โดยใช้องค์ความรู้ภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลาย และยังมีผู้บริหารระดับสูงของฟูจิตสึคอยให้คำปรึกษาระหว่างการเรียน รวมถึงได้ศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการ ศิลปศาสตร์ และวิธีวิทยา และยังมีการศึกษาความสำเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ต่อไปในอนาคต

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนและเรียนรู้ภาคสนามใน 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ (ฮาวาย) สิงคโปร์ และไทย สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบหลายวิทยาเขตนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสตัวอย่างของนวัตกรรมและสำรวจตรวจสอบคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เมื่อประยุกต์ใช้งานในประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากที่สมัครในแต่ละปี นอกจากทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ที่ได้จากหลักสูตร รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรของพวกเขาต่อไป ฟูจิตสึเริ่มต้นโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบันได้พัฒนาทรัพยากรบุคคลไปแล้ว 542 คน

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานประจำอย่างน้อย 3 ปี และมีคะแนน TOEIC สูงกว่า 750 คะแนน ทุนการศึกษาที่มอบให้นี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge ที่เปิดสอนโดย Fujits u-JAIMS Foundation ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ภายในวันที่ 8 มี.ค. 2562 และหลักสูตรที่เข้าเรียนจะเริ่มต้นในวันที่ 23 ส.ค. 2562

หน้า 22-23 ฉบับที่ 3,442 วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    HR    ฟูจิตสึ    Thansettakij    Inspiration/การศึกษา    บริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย จำกัด    Knowledge-Creation Theory    หลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge    ทรัพยากรณ์มนุษย์   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij