ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขพนักงานผ่านวินัยการเงิน


Publisher : 11 February 2019

แบงก์อิสลาม จับมือ ซีพีเอฟ สร้างวินัยการเงินพนักงาน เดินสายให้ความรู้ด้านบริหารจัดการเงิน และส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้แก่พนักงานและคนงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศ

พนักงานถือเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจและองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง นางจิตภินันท์ รัตนชัยสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารงานพนักงานสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมีเป้าหมายในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข มีขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งหากพนักงานไม่มีปัญหาด้านการเงิน ก็จะช่วยให้มีความสุขในการทำงาน ซีพีเอฟจึงได้จัดโครงการ“ปลดหนี้ สร้างสุขและส่งเสริมการออม” ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยเหลือพนักงานหรือคนงานที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ด้วยตัวเอง

และในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของโครงการฯ บริษัทได้ติดตามผล และพบว่าพนักงาน รวมทั้งคนงานที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น และยังร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการปลดหนี้ฯ นอกเหนือจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่สถานประกอบการของซีพีเอฟ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบริหารการเงินเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างรากฐานด้านการเงินที่มั่นคงให้แก่พนักงานและคนงาน อาทิ ติดตามการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์รายจ่าย และจัดสัดส่วนการออมเงิน

นางสาวเบญญาดา สิริวิภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการปลดหนี้ ฯ เป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อพนักงานและคนงานที่มีปัญหาหนึ้ โดยเฉพาะหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน หลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว พนักงานและคนงานมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการเงิน ช่วยให้พนักงานบริหารจัดการหนี้ของตัวเองและสามารถจัดสรรเงินสำหรับการออม

ตัวแทนธนาคารฯ ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีหนี้หลายทาง โดยจัดลำดับการปลดหนี้ อาทิ 1.หนี้ที่ไม่มีหน่วยงานใดกำกับดูแลหรือหนี้นอกระบบ 2.หนี้ของสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยแพง ยกตัวอย่างสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ หนี้บัตรเครดิต และ 3. หนี้ที่คิดดอกเบี้ยถูกกว่า หรือถ้าเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยเท่าๆกัน ให้เริ่มปลดหนี้จากหนี้ก้อนที่น้อยที่สุดก่อน
HASTAG   หนี้บัตรเครดิต    ซีพีเอฟ    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    ปลดหนี้นอกระบบ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij