สปสช. ชง ครม. เคาะงบปี 63-64 "2.1 แสนล้าน" เหมาจ่ายรายหัว 3,975 บาท


Publisher : 12 February 2019

วันนี้ (12 ก.พ. 62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระที่กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอวาระผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อบรรจุเป็นวาระการพิจารณาของ ครม. อาทิ

สำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยการเสนอในวันนี้เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ที่เห็นชอบร่างข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 ในส่วนงบเหมาจ่ายรายหัวได้เสนอจำนวน 182,658.48 ล้านบาท หรือ 3,784.57 บาท/ประชากรผู้มีสิทธิ คำนวณประชากรผู้มีสิทธิ 48.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ได้รับจัดสรรอยู่ที่จำนวน 166,445.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 16,213.26 ล้านบาท หรือ 358.01 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ

ทั้งนี้ ข้อเสนองบประมาณในปี 2563 เป็นไปตามมติคณะกรรมการที่กำหนดสำหรับข้อเสนอนโยบายงบประมาณเงินกองทุนปี 2563-2564 เชื่อมโยงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559, ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี, พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ผลรับฟังความเห็นฯ ตามมาตรา 18 (13) ปี 2560-2561 และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และบอร์ด สปสช. ร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ร.บ.วินัยทางการเงินการคลัง พ.ศ. 2561

ส่วนกรอบงบประมาณกองทุนฯ ปี 2564 นำเสนอกรอบงบประมาณจำนวน 210,868.52 ล้านบาท แยกเป็น งบเหมาจ่ายรายหัวจำนวน 192,813.79 ล้านบาท หรือ 3,975.87 บาทต่อประชากร และงบค่าบริการอื่นนอกงบเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 18,054.73 ล้านบาท

ทั้งนี้ ต้องติดตามว่า ครม. จะมีมติตามที่ สปสช. เสนอหรือไม่
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    ครม.    การเงิน    ประกันสุขภาพ    สปสช.    ประชุม ครม.    Thansettakij    งบปี 2563    งบปี 2564   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij