คลีนิกแก้หนี้เฟส2ดีเดย์ 14ก.พ.


Publisher : 12 February 2019

ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเฮ! คลีนิกแก้หนี้เฟส2ขยายฐานครอบคลุมกลุ่มนันแบงก์ หลังเฟสแรกช่วยปรับโครงสร้างลูกค้าแบงก์พาณิชย์แล้ว 1,087ราย พร้อมปรับเกณฑ์เพิ่ม ต้องเป็นเอ็นพีแอลก่อนวันที่ 1 ม.ค.2562พร้อมพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตามสถานะและรายได้ เผยนันแบงก์ 8รายนำร่องหนุนลูกค้าสางหนี้อย่างน้อย 300-400ราย

โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในการแก้ปัญหาหนี้ของประชาชน อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับ เจ้าหนี้หลายรายให้มีโอกาสจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของตนได้ ซึ่งโดยปกติจะทำได้ยากเนื่องจากเจ้าหนี้ แต่ละรายมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน และลูกหนี้จะต้องเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายด้วยตนเอง สำหรับโครงการในระยะที่ 1 ครอบคลุมเฉพาะหนี้ของธนาคารพาณิชย์ แต่ในระยะ 2 จะขยาย ขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank ด้วย ซึ่งจะท าให้ โครงการนี้มี impact และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว้างขวางและเบ็ดเสร็จมากขึ้น เพราะหนี้ส่วนนี้ มีสัดส่วนจำนวนลูกหนี้กว่า 70% ของทั้งหมด และจากข้อมูลลูกหนี้ที่ติดต่อกับโครงการที่ผ่านมา พบว่า เป็นลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้ non-bank รวมอยู่ด้วยจำนวนสูงพอสมควร

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า  เป็นที่น่ายินดีว่า ขณะนี้ ผู้ประกอบการ non-bank อย่างน้อย 8 ราย เห็นถึงความสำคัญของโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ให้ประชาชน และแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด 2. บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)จำ กัด 3. บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด 4. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 5. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด 6. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด 7. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คาดว่าลูกหนี้ของ non-bank จะสามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ภายในไตรมาส ที่ 2 ของปี 2562 เนื่องจากต้องรอให้การแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ รับจ้างบริหารหนี้ NPL ของ non-bank มีผลบังคับใช้ ซึ่งปัจจุบันผ่านการพิจารณาของ สนช. แล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการของโครงการมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริต และมีความตั้งใจให้แก้ไขปัญหาได้มากขึ้น จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมใน 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้ 1. คุณสมบัติการเข้าโครงการที่เดิมต้องเป็น NPL ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 ปรับเป็น ต้องเป็น NPL ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2. ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ และวิธีการชำระหนี้ ให้ยืดหยุ่น ง่าย และสอดคล้องกับสถานะลูกหนี้แต่ละรายได้มากขึ้น โดยเกณฑ์ใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

จุดเด่นของโครงการคลินิกแก้หนี้ นอกจากที่เป็น one stop service ในการแก้ปัญหาหนี้ที่มีเจ้าหนี้ หลายรายแล้ว อีกเรื่องที่ส าคัญ คือ การให้โอกาสลูกหนี้ผ่อนช าระได้สูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งจะท าให้ภาระที่ต้องจ่าย ต่อเดือนไม่มากจนเกินที่จะรับได้ เช่น ลูกหนี้ที่มียอดหนี้ 100,000 และ 50,000 บาท จะผ่อนช าระขั้นต้นเพียง ประมาณ 1,200 และ 600 บาทต่อเดือนตามล าดับ และจากการสอบถามลูกหนี้ที่ติดต่อได้เบื้องต้น พบว่ามีลูกหนี้ อย่างน้อย 300-400 ราย ซึ่งเดิมปรับโครงสร้างหนี้ไม่ส าเร็จหรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จะสามารถแก้ไข หนี้ได้ส าเร็จเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ใหม่ หรือ เพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากปัจจุบัน

 

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน จะลงนามใน MOU โดย NCB จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) สำหรับลูกหนี้ที่มาติดต่อและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ผ่านช่องทางที่สำนักงานของ SAM เพื่อ ลดภาระของลูกหนี้ที่สมัครเข้าโครงการ (ปกติมีค่าใช้จ่าย 100 บาท) รวมทั้งจะร่วมกันปรับปรุงกระบวนการ ตรวจสอบและส่งข้อมูล ซึ่งจะท าให้การปรับโครงสร้างหนี้เริ่มได้เร็วขึ้นและใช้เวลาโดยรวมสั้นลง

อนึ่ง ตั้งแต่ได้เริ่มดำเนินการ โครงการคลินิกแก้หนี้ได้ให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขหนี้แก่ลูกหนี้ 33,900 ราย (debt counselling) และมีลูกหนี้ที่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส าเร็จและลงนามสัญญาแล้ว 1,087 ราย (debt restructuring) ส าหรับประชาชนที่มีปัญหาหนี้บัตรเดรดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกับเจ้าหนี้หลายราย สามารถติดต่อเพื่อ ขอคำแนะน าการเข้าร่วมโครงการและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ได้ที่โครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (SAM) Call Center โทร. 0 2610 2266 หรือทางเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com และhttps://youtu.be/M5zm8pJq04


HASTAG   นายจาตุรงค์ จันทรังษ์    คลีนิกแก้หนี้เฟส2ดีเดย์ 14ก.พ.   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij