'กรณ์' ปลุกสตาร์ทอัพผ่านเวที GovTech พัฒนานวัตกรรม "แก้จน สร้างคน สร้างชาติ"


Publisher : 12 February 2019

'กรณ์' หนุนสตาร์ทอัพพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยภาครัฐบริการประชาชนผ่านเวที "GovTech" เชื่อนำไปสู่การ "แก้จน สร้างคน สร้างชาติ" อย่างเป็นรูปธรรม


นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานสมาคมฟินเทค ผู้ผลักดันโครงการ GovTech Mission (One Nation, One Mission - ยกระดับประเทศไทย) ของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (Future Innovation Thailand Institute : FIT) กล่าวว่า โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐ หรือ GovTech คือ "การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยภาครัฐบริการประชาชนได้ในระดับเดียวกันกับที่ประชาชนได้รับบริการจากภาคเอกชน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่จะทำให้ GovTech ประสบผลสำเร็จ คือ การปรับทัศนคติของภาครัฐ พร้อมกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งโครงการนี้นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการนำไปสู่การหล่อหลอมความคิดและนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยต่อไป

โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่และสตาร์ทอัพมาร่วมแข่งขันออกแบบแผนงานที่ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อหาคำตอบในการแก้ปัญหาสังคม และยกระดับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จนนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งแก้จน สร้างคน สร้างชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการศึกษาและสาธารณสุข ช่วยแก้ปัญหาและการทำงานภาครัฐ เพื่อยกระดับประเทศ เป็นส่วนที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันในอนาคตทั้งรัฐบาลและสตาร์ทอัพ โดยต่อจากนี้ไป คือ การนำความคิดของแต่ละทีมที่ร่วมแข่งขันไปสู่การปฏิบัติเพื่อทำได้จริงแบบลงลึกไปอีก

นายกรณ์ กล่าวต่อไปว่า เทคโนโลยีกำลังดิสรัปชัน เราไม่สามารถเดินตามระบบเศรษฐกิจเดิมได้ ซึ่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ประเทศชาติพัฒนาแบบยั่งยืน ไม่มีความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ำ จะต้องยกระดับการศึกษา และสาธารณสุขของประเทศ โดยประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทางเลือกในการดำเนินชีวิต ดังนั้น เราจะดูแลกันอย่างไรเพื่อไม่ให้รัฐบาลรับภาระหนักภายใต้งบประมาณจำกัด หากเรามีนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น จะเป็นการช่วยยกระดับอนาคตประเทศได้อีกทางหนึ่ง
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    ไอที    นวัตกรรม    สตาร์ทอัพ    กรณ์ จาติกวณิช    Thansettakij    GovTech    แก้จน สร้างคน สร้างชาติ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij